CONTACT

Du hues Verbesserungsvirschléi fir des Säit?

Du hues einfach Loscht, emol mat biken ze goen?

Soss eppes?

Sou kenns du un eis:

(Déi eenzel Mailadressen vum Comité fënns du ënnert

Comité)

 • biker.lu@gmail.com

 • GSM: 621 175 480 (Fränz Schneider)

 • CCP: LU04 1111 1014 0035 0000 / BIC (SWIFTCODE): CCPLLULL

 • TVA: Matricule: 2011 6100 143 Nr. d'identification: 25909617

 • STATUTER: biker.lu a.s.b.l.

 • Déi postalesch Adress ass:

 • biker.lu

 • 13, rue Henri Dunant

 • L-8024 Stroossen

You have any suggestion?

Just wanna ride with us?

Anything else?

This is how you can get in touch with us:

(you find the personal emailadress of our boardmembers here: Comité

 • biker.lu@gmail.com

 • GSM: 621 175 480 (Fränz Schneider)

 • CCP: LU04 1111 1014 0035 0000 / BIC (SWIFTCODE): CCPLLULL

 • VAT: Matricule: 2011 6100 143 Id. nr.: 25909617

 • Statuts: biker.lu a.s.b.l.

 • Postal mail:

 • biker.lu

 • 13, rue Henri Dunant

 • L-8024 Stroossen