Du hues Verbesserungsvirschléi fir des Säit?

Du hues einfach Loscht, emol mat biken ze goen?

Soss eppes?

Sou kenns du un eis:

(Déi eenzel Mailadressen vum Comité fënns du ënnert 

Comité)

You have any suggestion?

Just wanna ride with us?

Anything else?

This is how you can get in touch with us:

(you find the personal emailadress of our boardmembers here: Comité