Du hues Verbesserungsvierschléi fir des Säit?
Du hues einfach Loscht, emol mat Biken ze goen?
Soss eppes?

Sou kenns du un eis:
(enzel emailadressen fenns du ennert biker punkt ell U?)

biker.lu@gmail.com
GSM: 621 175 480

CCP: LU04 1111 1014 0035 0000 / BIC (SWIFTCODE): CCPLLULL
TVA: Matricule: 2011 6100 143 Nr. d'identification: 25909617
Déi postalesch Adress ass:

biker.lu
13, rue Henri Dunant
L-8024 Stroossen